УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

В следствие на дългогодишният ни опит, изграден въз основа на успешно реализирани собствени инвестиционни проекти в сферата на строителството, ремонтите, смяна предназначението на обекти и покупко-продажба на имоти, една от дейностите на компанията е цялостно управление на инвестиции, посредничество и инвеститорски контрол.

Дейностите са комплексна услуга, като могат да бъдат предоставени и по отделно в зависимост от нуждите и желанието на клиента, както и от самия проект и инвестиция.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Изпълнение може да бъде както частично, така и в пълен обем и включва основни етапи от процеса при инвестирането в подходящ имот до реализиране на идеен проект Дефиниране и иницииране, Планиране, Изпълнение, Мониторинг и контрол, Завършване.

Целта е спестяване на време, усилия и средства, които са най-ценни за всеки инвеститор.

Обхвата на дейността включва набор от услуги, подходящи както за малък частен ремонт, така и за голям инвестиционен проект.

Създаване на обобщен общ план, въз основа идеите и желанията на клиента, определяне на рискови фактори, съдействие и консултации при избор на изпълнители, подизпълнители и други участници в инвестиционния проект;

Времева рамка – планиране и определяне действителен срок за завършване по етапи на проекта, следене неговото спазване, изготвяне на графици, контакт лист и организация на работата с всички ангажирани лица, създаване на последователност, провеждане на оперативки, следене и реорганизиране на действията при непредвидени ситуации и работи;

Финансов план –определяне на бюджет предварително и след изготвени идейни и технически проекти, планиране и анализи на цени на база проектни разработки и оптимизиране на разходи, отговорност при разплащания с доставчици и изпълнители, следене изпълнение на договорни взаимоотношения;

Административни услуги обхващащи целият процес от проучване на имоти до водене кореспонденция с необходимите инстанции и институции, районните администрации, държавни и частни дружества, съдействие при съгласуване на проекти, издаване на разрешителни и въвеждане в експлоатация.

➤ Транспорт и доставка на материали и оборудване

Стойнсотта на дадените услуги се определя в зависимост от сложността и обема на дадения проект. 

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Упражняване технически контрол над количеството и качеството на видовете изпълнявани СМР, възможност за осигуряване на постоянен контрол на обект от технически ръководител или специалисти по съответните проектни части и видове дейност, изготвяне и проверка на количествени сметки;

Приемане действително изпълнени СМР с представени от изпълнителите Протоколи обр.19 по всички части на ИП и Приемо-предавателни протоколи от доставчици, окомплектоване и съхранение на документи по време на изпълнение на СМР, включително сертификати за съответствие, гаранционни карти и др;

Стойността на дадените услуги се определя в зависимост от сложността и обема на дадения проект.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ